08/05/2015

Participació ciutadana

 

Una de les raons de l’actual desafecció política a tots els nivells és la percepció que té la ciutadania de no ser prou escoltada. Hi ha actuacions que poden afectar tota la població i que s’han dut a terme de manera unilateral per la classe política sense consultar-ho prèviament als ciutadans i ciutadanes, tractant-los com a menors d’edat sense capacitat de decisió pròpia. Cal revertir aquesta situació, potenciant aquesta capacitat de decisió de la ciutadania d’una manera bilateral, permetent que aquesta mateixa ciutadania també pugui aportar propostes per millorar la nostra societat.

Actualment, la gestió municipal de Vila-seca té aquest problema: no té en compte l’opinió del ciutadà, ja que els canals legals i administratius de comunicació directa amb el consistori no són eficaços ni suficients. Per això, des de Decidim Vila-seca volem impulsar una sèrie de propostes per impulsar aquesta participació ciutadana. Creiem fermament en el concepte de democràcia participativa, de baix a dalt, per la qual cosa busquem fomentar la implicació en la gestió municipal per part de tothom, d’una manera cooperativa, a través d’uns canals de comunicació fluids. Ens comprometem, per tant, amb una gestió municipal activa i transparent, basada en una idea de servei públic envers la ciutadania.

 

Participació ciutadana

 1. Proposem establir el mecanisme que garanteixi la possibilitat de presentar propostes ciutadanes als plens i exposar-les-hi.
 2. Cal permetre un espai de precs i preguntes a cada ple.
 3. Les iniciatives proposades per l’Ajuntament que afectin de manera significativa aspectes essencials del municipi s’hauran de sotmetre a consultes populars no referendàries.
 4. Qualsevol plataforma ciutadana que vulgui proposar una consulta popular referent a algun aspecte d’interès ha de tenir el mecanisme legal per sol·licitar-la.
 5. Creiem fermament en la formació per la ciutadania des de la infància, amb la intenció de formar ciutadans crítics, autònoms i capaços de fer propostes, per la qual cosa proposem la creació d’un Consistori Infantil convocat per l’alcalde. Aquest Consistori estaria format per alumnes de 6è, es reunirien un cop al mes durant el curs escolar, a la sala de plens de l’Ajuntament, i la seva funció seria consultiva. A més, proposem que, almenys una vegada a l’any, els plens municipals siguin oberts al públic escolar del municipi.
 6. Totes aquestes propostes s’hauran de recollir en un reglament de participació ciutadana, consensuat amb la societat civil vila-secana, que estarà disponible a la web de l’Ajuntament.

Transparència

 1. Ens comprometem a què qualsevol càrrec electe de Decidim Vila-seca renunciï al seu càrrec si resulta jurídicament encausat.
 2. També ens comprometem a què qualsevol càrrec electe de Decidim Vila-seca publiqui una valoració global del seu patrimoni personal al principi i al final de la legislatura.
 3. Des de Decidim Vila-seca establim també el compromís a limitar els mandats de govern a dues legislatures seguides.
 4. Proposem que es dugui a terme una auditoria externa de tots els comptes de l’Ajuntament
 5. A la web de l’Ajuntament s’ha de poder accedir fàcilment a la següent informació:
 • Totes les retribucions atribuïdes als membres electes del consistori
 • Registre d’assistència i participació de tota la corporació municipal als plens
 • Pressupostos més desglossats, indicant les empreses a les quals s’atorguen les concessions dels serveis municipals.
 • Agenda pública d’actes de l’alcalde i regidors.
 • Tota la documentació derivada dels plens, comissions de govern, votacions i les futures propostes que podrà presentar la ciutadania.

Relacions institucionals

 1. Ens comprometem a presentar la proposta d’adhesió de l’Ajuntament de Vilaseca a l’Agrupació de Municipis per la Independència.
 2. Subscrivim la proposta de l’Assemblea Nacional Catalana que ens compromet a complir amb l’anterior punt i a ajudar en el procés d’independència de Catalunya.
 3. Creiem que cal una política de memòria democràtica que ens permeti conèixer el passat més recent de Vila-seca per així posar-lo en valor.

Comunicació

 1. Creació d’una Oficina d’informació ciutadana oberta al públic amb un horari conciliador.
 2. Creació d’una aplicació mòbil que, per una banda, doni informació relativa a l’Ajuntament i que, a la vegada, sigui un canal per rebre queixes i suggeriments.
 3. Optimització de les xarxes socials com a canal de comunicació amb l’Ajuntament.

Gestió interna – governació

 1. Reducció del número de regidories, agrupant-les amb coherència per tal d’optimitzar-ne els recursos.
 2. Redistribució general de les tasques assumides per cada regidoria i organisme municipal.

<- Torna a Programa

Deja una respuesta