08/05/2015

Activitat econòmica

 

L’actual context de crisi ha tocat tots els sectors de la nostra economia d’una manera o altra, més o menys profundament. Des de fa més de set anys, però, s’estan fent esforços per redreçar el nostre teixit productiu emprant les eines de sempre, i això s’està demostrant que és insuficient i inoperant. D’aquesta manera, creiem que cal abordar aquesta crisi mitjançant fórmules i processos que obrin nous ventalls de negoci i ens ajudin a sortir-ne d’una forma diferent, perquè els nostres objectius també són diferents, ja que es basen en les persones.

Si analitzem l’economia de Vila-seca per sectors, la situació de l’agricultura vila-secana, com a la resta de Catalunya, és crítica des de molt abans que esclatés aquesta crisi. Els pagesos i ramaders no són un problema, són una part molt important del nostre teixit productiu si el que volem és una economia sostenible. D’aquesta manera, cal preservar i incentivar l’activitat agrícola al nostre municipi, canviant en primer lloc l’actual política d’infraestructures, que fins ara no ha tingut en compte aquesta part de la població i el seu modus vivendi.

Pel què fa al sector industrial, la indústria química no és només la que té un pes específic més important en l’economia vila-secana, sinó que sovint entra en conflicte amb l’altre sector econòmic bàsic del nostre municipi: el turisme. Creiem que la diversificació de sectors econòmics és una de les bases per sortir de la crisi, per la qual cosa és evident que apostem també per la indústria, sempre i quan es tinguin en compte qüestions com la preservació del medi ambient, l’eliminació d’olors i la millora en l’impacte visual sobre el paisatge, no tan sols per millorar la vida quotidiana dels vila-secans i les vila-secanes, que és la nostra prioritat, sinó també perquè no se’n vegi afectat el turisme. Un turisme que, de fet, tampoc s’ha escapat de la crisi, ja que cada cop costa més atraure visitants a la nostra costa, i que manté una estacionalitat que no s’ha aconseguit trencar buscant fórmules que atreguin turistes fora de l’època estival.

Per últim, no ens oblidem del teixit comercial, que ha estat dels més bandejats per la crisi, com podem observar per la quantitat de negocis que han tancat a Vila-seca en els darrers anys i els pocs que s’obren darrerament, ja que no hi ha hagut plans específics de desenvolupament comercial del nostre teixit comercial.

Per tot això que s’ha plantejat, hem de tendir a una economia diversificada, sostenible, en harmonia amb el seu entorn i que generi un valor afegit al territori. Hem de col·laborar estretament amb tots els agents, empreses i persones implicades en la nostra economia productiva i de serveis perquè es pugui créixer generant riquesa sense malbaratar recursos, sense oblidar-nos de les persones ni de la terra en la qual viuen i es guanyen la vida, per tal de deixar les coses millors a futures generacions després del nostre pas.

 

Una economia diversificada, que aporti valor afegit, amb un turisme de qualitat i cercant la implantació de centres del coneixement

 1. Promoció de la indústria del coneixement i la investigació aprofitant els polígons industrials i la presència de la indústria química i la universitat.
 2. Combatre l’estacionalitat del turisme cercant esdeveniments esportius, socials i culturals que puguin arribar a proporcionar una temporada que abasti tot l’any.
 3. Engegar propostes de rutes turístiques interiors aprofitant el nostre patrimoni arquitectònic, històric i cultural (castell, celler o torres de defensa).
 4. Incentivar l’activitat econòmica i dinamitzar el teixit comercial mitjançant ajuts i bonificacions condicionades i/o reintegrables a l’administració, en estreta col·laboració amb els agents econòmics mitjançant acords i campanyes i més promoció institucional.
 5. Som contraris a un projecte com BCN World per l’impacte que suposaria per al territori i perquè és continuista respecte del model econòmic que ens ha dut a la situació actual de crisi.

Pressupostos més socials

 1. Ajuts retornables a la contractació i a la implantació de negocis encarats a autònoms i petites i mitjanes empreses (bonificacions de llicències d’activitat i obertura sota fiança i subvencions a la contractació de vila-secans, condicionades a la durada i el lloc de treball).
 2. Condonar la plusvàlua en cas d’herència de l’habitatge habitual en línia ascendent, descendent o del cònjuge, sempre i quan hi hagi un empadronament d’almenys cinc anys d’antiguitat.
 3. Estudiar una possible reducció de la càrrega impositiva o redistribució dels impostos per atendre els problemes de la societat.
 4. Pressupostos públics de caire més social amb un augment d’ajuts a persones necessitades (beques menjador, llibres escolars o pobresa energètica). Aquests ajuts tindran una contraprestació en treball social i requeriran d’un seguiment de la situació familiar.

Preservació i foment del sector primari

 1. Establir un conveni de col·laboració amb la cooperativa agrícola per tal d’engegar un programa de recuperació dels terrenys de cultiu abandonats i posar-lo a disposició de persones o entitats que els explotin, així com també de terrenys treballats però que els seus legítims propietaris en vulguin cedir l’aprofitament.
 2. Creació d’una borsa de treball específica per a l’entorn rural i el treball en el camp, podent ser una sortida a persones desafavorides i que rebran un ajut a canvi del seu treball social.
 3. Mantenir la connexió i les bones condicions dels camins rurals que afavoreixin els desplaçaments dels pagesos i ramaders i, de retruc, permetin establir rutes rurals i de connexió entre els nuclis urbans.
 4. Obertura d’una sucursal de l’Agrobotiga durant l’època estival a la Pineda.

Millores mediambientals

 1. Control més actiu de les aigües en capes freàtiques, de l’aire i de la qualitat ambiental en general. Implantació de sancions més dures a la indústria que incompleixi els mínims de salubritat i bonificació per l’aplicació de mesures de control i correcció de desviacions, exigint-ne una major implicació amb el territori.
 2. Serveis públics que realment ho siguin i que s’emparin en els principis de sostenibilitat, cultura de l’estalvi i harmonia amb l’entorn.
 3. Aplicar uns trams de consum d’aigua més marcats per afavorir-ne l’estalvi i penalitzar-ne el malbaratament.

<- Torna a Programa

Deja una respuesta