12/05/2015

Acció social

 

Des de la perspectiva social, creiem que Vila-seca actualment es caracteritza per dur a terme actuacions concretes, disperses, sense tenir en compte totes les dimensions de la persona d’una manera global i sense potenciar la tasca comunitària com a eina social.

Apostem per entendre el servei a les persones, a les famílies i als col·lectius com un acompanyament en el creixement i en el desenvolupament dels ciutadans en tots els seus àmbits personals, relacionals i de situacions vitals. Això vol dir treballar per un model de poble que posi en valor el treball comunitari i en xarxa com a potenciador del teixit social cohesionat i col·laboratiu, i que al mateix temps dugui a terme les accions d’urgència, individuals o familiars necessàries.

Som conscients que cal conèixer bé la realitat del nostre municipi per tal de poder proposar unes línies d’actuació que s’adeqüin a les necessitats, per això, caldrà comptar amb professionals experts que ens aportin el diagnòstic i el coneixement tècnic de qualitat i de proximitat que requereix un àmbit tant important com aquest.

En aquesta línia, proposem la creació d’un Equip d’Intervenció Comunitària que coordini i lideri aquelles accions de perspectiva global de municipi en relació a l’educació, la sanitat i els serveis socials.

 

Educació

Cal prioritzar l’educació com el pilar bàsic en què es fonamenta el desenvolupament d’una societat més justa i igualitària per a tothom.

Volem que Vila-seca sigui una Ciutat Educadora en el sentit més ampli del terme, no només considerant agents educadors els centres educatius, sinó totes les entitats i les persones que conformen el teixit social del poble.

Per tot això es fa necessària la creació d’un Projecte Educatiu de Ciutat dins del qual es despleguin actuacions basades en polítiques educatives municipals que afavoreixin la igualtat d’oportunitats, l’educació en valors i en emocions, educació mediambiental, l’equitat de gènere, la cohesió social. Proposem un model educatiu de poble, on tots els centres i els agents educatius treballin junts per tal d’aconseguir uns objectius comuns que donin resposta a les necessitats reals del municipi.

Per fer-ho possible, proposem algunes actuacions de caire immediat i concret, tot tenint en compte que les propostes han de ser obertes, flexibles i dinàmiques, adaptant-se a les necessitats del moment:

 • Cal potenciar el Consell Escolar Municipal com un espai de reflexió i anàlisi de la realitat educativa del municipi a partir del qual es vagi creant les línies del Projecte Educatiu que volem.
 • Donar més suport a la xarxa d’AMPA, creant un espai col·lectiu de treball i ampliant el seu abast d’actuació a clubs esportius, centres cívics, biblioteca, esplai, per facilitar la gestió pròpia de les activitats segons les necessitats.
 • Anar introduint activitats extraescolars intercentres per a poder-ne optimitzar l’oferta. En aquest sector hi ha una manca important d’activitats artístiques i lúdiques, sobretot per als alumnes amb alguna necessitat especial o mancances d’habilitats socials i d’aquesta manera se’n podrien ofertar més i més variades.
 • Augment de les places a les llars d’infants municipals, subvencionant els ajuts necessaris.
 • Dotació d’hores de vetllador a les llars d’infants i a les escoles en horari de menjador, per a aquells alumnes que ho necessitin (previ informe dels serveis especialitzats).
 • Municipalització del menjadors escolars, la gestió dels quals es realitzarà de forma coordinada. Continuar compensant les beques de menjador quan sigui necessari, respectant els procediments i criteris tècnics acordats per a la seva obtenció.
 • Potenciar la figura del responsable de l’absentisme escolar per a poder planificar les actuacions necessàries.
 • Creació d’itineraris escolars segurs perquè els infants puguin anar sols a l’escola.
 • Establiment d’una Escola Oficial d’Idiomes a Vila-seca, aprofitant les instal·lacions del Campus Vila-seca de la Universitat Rovira i Virgili.
 • Augment de l’oferta formativa post-obligatòria, lligada a la demanda de llocs de treball, tot fomentant les pràctiques professionals remunerades.
 • Implicar l’escola d’adults i el Conservatori en el projecte educatiu municipal.

Sanitat

 • Creació a mig-llarg termini d’un centre sociosanitari,. Mentre això no sigui possible, caldrà dotar les places existents a la Residència amb els professionals necessaris.
 • Revisió dels convenis i de l’externalització de la residència municipal, tenint en compte els criteris tècnics i socials. Incentivar l’ampliació del personal de la residència, actualment insuficient.
 • Fomentar l’atenció sanitària a domicili per a persones amb dificultats de mobilitat.
 • Cursos gratuïts de RCP (Reanimació Càrdio-Pulmonar) per als treballadors municipals i personal dels centres educatius. Implantació en espais públics estratègics d’aparells DEA (Desfibril·lador Extern Automàtic) amb accés les 24 h.
 • Millorar la comunicació entre els pacients i l’equip sanitari, creant un canal de xat, grups de suport virtuals i espais de trobada entre els propis pacients.
 • Establir els mecanismes necessaris per a què el CAP tingui un servei de pediatria d’urgència i un servei de logopèdia.

Serveis Socials

 • Proposem la municipalització dels Serveis Socials per tal de poder gestionar aquest servei tenint en compte les necessitats del municipi i optimitzant els propis recursos, adequant-los a les urgències i realitats socials. Valorar la necessitat d’incorporar la figura del Treballador Familiar.
 • Creació d’un Servei d’Atenció a la Persona i a les Famílies (psicòleg, terapeuta, advocat…) que atengui qualsevol inquietud i necessitat educativa, familiar o social que puguin tenir els ciutadans de Vila-seca i que no estiguin atesos per cap altre servei municipal.
 • Creació d’una Borsa d’Habitatges Socials destinats al lloguer social, a pisos tutelats o a casos d’urgència com desnonaments i situacions de violència.
 • Fomentar la conversió d’habitatges buits en llars que formin part d’aquesta borsa, garantir el pagament al propietaris amb avals de l’administració així com uns preus adequats a les necessitats. Vetllar per augmentar el parc d’habitatges de protecció social.
 • Oferir assessorament legal en els processos hipotecaris.
 • Actuacions davant les mancances dels serveis d’abastiment d’aigua o electricitat degudes a dificultats econòmiques.
 • Ampliació de les places del Centre Obert, amb educadors/educadores socials titulats.
 • Pla d’actuació per eradicar la violència domèstica, amb accions actives de prevenció, detecció i urgència. En cas necessari, establir un punt de trobada per facilitar el règim de visites dels infants amb els seus progenitors en casos de conflictes motivats per separació, divorci o altres tipus de ruptures familiars.
 • Crear una borsa de treball i/o voluntariat per a donar resposta a les necessitats personals i/o familiars que ho necessitin: portar nens a l’escola, com a espais d’acollida, cura i acompanyament a la gent gran, traductors, intèrprets…

Cohesió social

 • Potenciar el Pla Educatiu d’Entorn municipal.
 • Suport als nouvinguts per a la gestió de tràmits i per a la comunicació amb diferents nivells de l’administració.
 • Crear un programa d’intercanvi cultural amb els nouvinguts, promocionant-ne l’acollida i la relació amb la resta de la població.
 • Apoderar els joves per a què puguin proposar i gestionar les seves pròpies accions i espais.
 • Implicació en la gestió de la llar de jubilats, potenciant-ne l’autogestió.

 

<- Torna a Programa

Deja una respuesta