08/05/2015

Acció cultural i associacionisme

 

La cultura, l’activitat associativa i l’esport han estat sovint rellevats a un segon terme per part de l’administració pública local. Nosaltres no entenem la cultura com un complement, sinó com a un eix bàsic del caràcter i la riquesa de les persones i, en definitiva, de la societat. Així mateix, creiem en l’associacionisme com a motor de la riquesa i la diversitat del teixit social del poble, com a font d’inspiració i activació de la gent, i com un punt de trobada col·lectiu, promotor de la integració i la convivència. Per altra banda, veiem l’esport com un pilar fonamental d’una vida saludable i d’una societat moderna on el benestar de les persones és el primer.

A Vila-seca no hi ha una política d’acció cultural clara ni unes línies de treball establertes. Per això, creiem essencial la definició d’aquestes línies mestres, encarades a la preservació del patrimoni cultural propi, a la generació de cultura i a la seva promoció.

Massa sovint la voluntat i l’opinió de les associacions no ha estat escoltada i/o tinguda en consideració. Per això, apostem per donar una major independència a les entitats, una major capacitat de decisió en el seu àmbit d’acció i les facilitats logístiques i administratives necessàries per a garantir-ne un millor creixement i desenvolupament.

A nivell esportiu, les mancances de Vila-seca són evidents. Ens calen noves instal·lacions, amb una capacitat adequada a les necessitats reals del municipi. Cal, també, una remodelació de les instal·lacions fins ara existents. Creiem necessari posar-nos al dia, recuperar el temps perdut i apostar fermament per aquest pilar.

En l’àmbit musical, l’oferta formativa municipal és dóna únicament al Conservatori i encarada en la seva major part a l’àmbit professional, resultant econòmicament prohibitiva per a molta gent. Cal que l’oferta musical sigui més permeable, propera i tangible per a la ciutadania, tant en l’àmbit formatiu com en el lúdic. Per altra banda, és necessari garantir una programació musical diversa i continuada al llarg de tot l’any. És necessari aconseguir fer de la música, a Vila-seca, una cosa de tots.


Cultura

 1. Crear el Patronat de la Cultura, gestionat de manera autònoma i amb una dotació pressupostària independent i suficient, com a ens responsable de la gestió i promoció de la cultura en general. S’hi integraran els patronats o consells dedicats a la gestió d’àmbits específics de la cultura: Patronat de Música i Consell Local d’Entitats (de nova creació).
 2. Integrar les biblioteques escolars en la xarxa de biblioteques municipals.
 3. Ampliació de la plantilla professional de la biblioteca de cara a una ampliació de l’horari d’atenció al públic.
 4. Aportar més recursos als programes de foment de la lectura que ja s’estan realitzant.
 5. Creació d’una plaça de Tècnic Superior en Arxivística per a l’Arxiu Municipal, tal i com obliguen els articles 21 i 22 de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents, de la Generalitat de Catalunya.
 6. Creació d’una figura de protecció de béns patrimonials locals, materials i immaterials, amb l’objectiu de preservar-los i donar-los a conèixer per tal de posar-los en valor.
 7. Realitzar una campanya de recuperació de patrimoni documental en associacions, empreses i famílies vila-secanes.
 8. Promoure iniciatives per a donar a conèixer la història antiga i recent de Vilaseca, amb l’objectiu d’augmentar el sentiment de pertinença de la població.
 9. Redefinir el concepte de Comissió de Festes, cap a un ens gestionat de forma democràtica, amb la participació fonamental de les entitats que fan la festa i amb l’acompanyament de l’Ajuntament.
 10. Protecció particular dels elements festius singulars de Vila-seca.
 11. Adequació d’espais per a permetre el seu ús amb fins expositius de petit i gran format.
 12. Remodelació dels espais teatrals del municipi.
 13. Promoure una programació de cinema estable dins el nucli de Vila-seca.
 14. Implantació d’un espai creatiu multidisciplinari destinat a les arts plàstiques i gràfiques.
 15. Promoció de programes i accions amb la finalitat d’incrementar l’ús i presència del català al municipi.

Associacionisme

 1. Creació d’un Consell Local d’Entitats, dependent del Patronat Municipal de la Cultural, tal i com s’ha indicat en el punt anterior, del qual en dependran a la vegada els consells o agrupacions d’entitats d’interessos comuns que es crearan amb la idea d’apoderar la ciutadania, com seran: Consell d’Associacions Culturals, Consell Esportiu i Comissió de Festes.
 2. Establiment d’una oficina de suport i acompanyament tècnic a les entitats culturals del poble, en termes de gestió econòmica i administrativa, depenent també d’aquest mateix Patronat de la Cultura.
 3. Establir convenis marc amb les societats culturals i recreatives per al reaprofitament dels seus espais per part de les entitats culturals, a canvi d’un manteniment i renovació per part de l’Ajuntament.
 4. Garantir la presència d’espais dedicats a reunió, activitat, conferència i agrupació d’entitats culturals, grups d’acció o grups de persones, adequant-los a les necessitats de cadascuna d’elles.
 5. Protegir els actes o esdeveniments culturals i festius realitzats per la xarxa associativa de Vila-seca que representen un bé patrimonial immaterial d’especial interès, amb la intenció de fomentar-ne la participació, la seva preservació i una difusió adequada.

Esports

 1. Remodelació del complex esportiu “Estadi Municipal”, tornant a adequar la zona de les antigues piscines municipals amb la idea d’ampliar l’actual zona dedicada al tennis/pàdel, la pista de ciclisme i la pista d’atletisme.
 2. Obertura de les instal·lacions esportives de carrer de les escoles, amb un sistema rotatiu d’obertura municipal o autogestionat.
 3. Crear un Consell Esportiu com a branca del Consell Local d’Entitats que agrupi a totes les entitats esportives, amb la idea d’autogestionar espais, recursos i horaris.
 4. Remodelació de la pista esportiva del Colomí, instal·lant-hi un sostre, adequant-la per a diversos esports i establint-hi mesures perquè sigui ergonòmica en quant a seguretat.
 5. Construcció d’un pavelló poliesportiu nou i remodelació de l’actual.
 6. Promoció i facilitació d’activitats esportives al llarg de l’any i durant les festes majors, vinculades sempre a la decisió del Consell Esportiu.
 7. Potenciar la formació municipal de monitoratge esportiu.
 8. Potenciar els circuits i instal·lacions públiques saludables per a la gent gran.
 9. Promoure la remunicipalització dels espais esportius cedits a la gestió privada, com les piscines municipals

Música

 1. Ampliar la formació musical a altres estils, diferents de la música clàssica, però sense renunciar-hi.
 2. Garantir una continuïtat de la formació musical a les escoles, amb la intenció de preservar-la, millorar-la i dotar-la de significat.
 3. Crear un catàleg de músics del municipi, prioritzant-ne la contractació en esdeveniments i festes locals i promocionant-ne els participants.
 4. Ampliar la programació musical perquè englobi tots els seus estils i s’adreci a tota la població, fent especial esment al públic infantil i juvenil, amb una programació continuada al llarg de tot l’any.
 5. Integrar la disciplina de la dansa en l’oferta, promoció i formació musical del municipi.
 6. Crear una Escola Municipal de Música, amb la idea de desprofessionalitzar una part de l’oferta formativa musical, per a l’enriquiment personal a qualsevol edat.
 7. Remunicipalització de la gestió de la Fira de la Música al Carrer.

<- Torna a Programa

Deja una respuesta